PODSUMOWANIE

Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów gimnazjów
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
w roku szkolnym 2012/201

„Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci”

 

Podstawą prawną Konkursu były Zarządzenia Nr Nr 77 i 78 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 września 2012 roku. Na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty konkurs był zorganizowany i przeprowadzony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Konkurs miał charakter interdyscyplinarny i przebiegał w trzech etapach: I etap – szkolny, II etap – rejonowy, III etap – wojewódzki (finał), a warunkiem wzięcia w nim udziału była rejestracja na konkursowej platformie Moodle do dnia 17 października 2012 roku.

I etap szkolny – trwał od 12 października do 17 grudnia 2012 r. i rozpoczęło go 1179 uczniów, aktywnie pracowały 864 osoby. Polegał na udziale w kursie on-line na platformie zdalnego nauczania dotyczącym życia i twórczości Janusza Korczaka. Obejmował 5 tygodni systematycznej pracy na platformie Moodle. Na bazie udostępnionych tam materiałów uczniowie zdobywali potrzebną wiedzę i umiejętności oraz wykonywali zadania wykorzystujące TIK.

Każdy moduł zawierał:

  • materiał teoretyczny obowiązkowy;

  • materiał teoretyczny uzupełniający;

  • krótki test wiedzy;

  • 2 zadania;

  • 1 quiz interaktywny.

Wyjątkiem był moduł 5, w którym uczniowie rozwiązywali 3 interaktywne quizy, sprawdzające znajomość treści lektur konkursowych.

Do etapu II zakwalifikowało się 466 uczniów, którzy uzyskali minimum 70% punktów możliwych do zdobycia w I etapie (Lista osób zakwalifikowanych do 2 etapu). Uczniowie, którzy otrzymali w I etapie minimum 60% punktów otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu w systemie zdalnego nauczania.

II etap – rejonowy polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z życia, twórczości i działalności Janusza Korczaka. Test został przeprowadzony w formie elektronicznej na platformie Moodle w dniu 7 stycznia 2013 roku w pracowniach komputerowych i trwał 60 minut. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań zamkniętych z jedną lub wieloma odpowiedziami. Do II etapu przystąpiło 456 uczniów i z uwagi na ich znaczną liczbę, test został przeprowadzony w pracowniach OEIiZK (217 osób) w trzech turach godzinowych oraz w 20 powołanych Komisjach Rejonowych w dwóch turach godzinowych (239 osób).

Do III etapu Konkursu zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali 80% punktów możliwych do zdobycia w II etapie – łącznie 95 osób (Lista osób zakwalifikowanych do 3 etapu). Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do tego etapu, otrzymali dyplomy za udział w II etapie Konkursu.

III etap – wojewódzki (finał) polegał na samodzielnym wykonaniu dwóch prac konkursowych i trwał od 11 lutego 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku. Prace konkursowe uczniowie mogli wykonywać w dowolnym miejscu.

Tematyka prac:

  • Prezentacja multimedialna zawierająca własny tekst ucznia napisany prozą lub wierszem, nawiązujący do słów Janusza Korczaka „Co bym zrobił, gdybym był czarodziejem?”, zilustrowany grafiką wykonaną przez uczestnika.

  • Cykl fotografii wykonanych przez uczestnika, nawiązujący do słów Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Prace nadesłało 89 uczniów. Po wnikliwej ocenie prac Komisja Wojewódzka Konkursu wyłoniła 28 laureatów oraz 19 finalistów (Lista laureatów i finalistów). Wszyscy otrzymali zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz dyplomy za udział w III etapie.

Uroczyste zakończenie Konkursu odbyło się w dniu 3 czerwca w siedzibie Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM w Warszawie.